اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

فراخوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای مردمی اقتصادی و فنی ایران

farakhan1

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی تشویق و رسیدگی به امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، در راستای
ایفای نقش تخصصی خود و اجرای تکالیف محوله قانونی ازجمله در ماده ) 5 ( قانون تشوی ق و حمای ت سرما یهگذاری خارجی و مواد ) 12 ( و ) 37 ( آییننامه اجرا یی قانون
مذکور، تصمیم به حمایت از اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فعال در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نمودهاست.

برای دانلود فرم روی این لینک بزنید.

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir