اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

برگزاری دویست و چهلمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی

در دویست و چهلمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی در مورخ 1398/10/24 در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با ریاست آقای دکتر موسوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و حضور علی محمدی مدیرکل و فرید خلیلی معاون اقتصادی، دو طرح سرمایه گذاری خارجی شرکت کاشی و سرامیک زاگرس ستون آسیا و شرکت فروآلیاژ متحد شرق آسیا به میزان 110 میلیون یورو و اشتغال 1710 نفر به تصویب رسید.6100 orig

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir