اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مزیت و مشوق جدید سرمایه گذاری برای استان های غرب و شرق کشور

ایجاد و اعطای مشوق ها- معافیت ها و تسهیلات فوق العاده جدید برای ترغیب و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی (خارجی و داخلی) و بخش تعاونی- به منظور ارتقاء شاخص های توسعه و رفع محرومیت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در استان های مناطق غرب و شرق کشور به استناد تصویب نامه شورای توسعه و تصویب نامه شماره 116093/ت55940 مورخ 05/09/1397 هیأت وزیران و اعتبار تا پایان برنامه ششم توسعه کشور

1)کلیه استان های مذکور  مشمول تبصره یک ماده 132 قانون مالیات مستقیم می شود. (سرمایه گذار بخش خصوصی خارجی و داخلی- تعاونی ها)

2)تضمین درصد تمامی سرمایه گذاری های انجام شده در استان توسط دولت در مقابل حوادث ضد امنیتی توسط دولت از طریق نظام بیمه کشور که سازمان مدیریت در لواحیه بودجه سالانه تعیین نیز نماید.

3)نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری تا پایان برنامه ششم 50% نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تضمین می شود مابه التفاوت تا نرخ مصوب نرمال در بودجه سنواتی درج می شود.

4)اختصاص 15 درصد بیشتر از سهم معمول استان از سر جمع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه کشوری به استان های مذکور اختصاص یابد.

5)شرکت مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران- معادن-   موظفند حداقل 15 درصد از سرمایه گذاری های جدید خود علاوه بر سهم معمول استان ها در استان های کرمانشاه و استان های مذکور در مصوبه اختصاص دهند.

6)بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تقویت توان بانک ها در پرداخت تسهیلات سالانه منابعی را مناسب با نیاز بانک های استان های مذکور از مازاد سایر استان ها اعمال و کمبودها را جبران نماید.

7)اختیارات بانک های استان در تصویب و پرداخت تسهیلات تا سقف 300 میلیارد ریال و 20 میلیون دلار افزایش یافته است.

8) سازمان برنامه و بودجه اعتبارات تملک دارایی استان را تاپایان برنامه ششم به میزان 100درصد تخصیص دهند.

9)قراداد خرید تضمینی آب و برق توسط بانکهای عامل به عنوان وثیقه پذیرفته شود.

10)صدور تضمین لازم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده ازتسهیلات فاینانس خارجی برای تملک دارایی سرمایی ای که دارای مجوز شورای اقتصادی و ماده 32قانون برنامه چهارم را صادر و امکان استفاده  را تسهیل نمایند.

11) اختیارات و دارایی جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی بیش از 5 هکتار برای اجرای طرح غیر کشاورزی (کمیسیون ماده 32 استانها )به شورای برنامه ریزی توسعه استانهای مذکور واگذار میگردد.

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir